วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

 

หน้าแรก

นำเสนอโครงงาน

นักเรียนนำเสนอโครงงานต่อนายกเทศบาล

การนำเสนอโครงงาน

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลครูสุภาพร ลุสีดา

(บันทึกของครู)