วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลปีการศึกษา 2566

 • ประวัติส่วนตัว
 • รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
 • รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
 • ข้อมูลอื่นๆ
 • บันทึกข้อตกลงปี 2567 (1 ต.ค.66-30 ก.ย.67)
 • ประเด็นท้าทาย
 • 1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร
 • 1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
 • 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
 • 1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม
 • 1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 • 1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
 • 1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
 • 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
 • 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
 • 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 • 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา
 • 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

 • 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 • 3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
 • 3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
 • ผลงานครู
 • ผลงานนักเรียน
 • กิจกรรมปีการศึกษา 2565

แฟ้มผลงานครูออนไลน์ ครูสุภาพร ลุสีดา