วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

 

หน้าแรก

ด้านการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2566

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

1

3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

2

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

4

5

6

7