วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

65การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ครูสุภาพร ลุสีดา

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Mapping และการทำแผนที่ชุมชน วันที่ 12-13 พ.ย. 65

https://www.kruphorn.com/412/

1

3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มPlc

2

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3