วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

 

หน้าแรก

ด้านการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร

1

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

2

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

อบรมธรรมะ
อบรมธรรมะ
อบรมธรรมะ

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

4

1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

เอกสารวัดผลประเมินผล
เอกสารวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

6

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

7

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน