วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

65ด้านการจัดการเรียนรู้

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูสุภาพร ลุสีดา

1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร

1

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

2

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาพาทีบทที่ 8

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

4

1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ทดสอบการอ่าน RT ป.1 วันที่ 29 พ.ย. 2565

ทดสอบการอ่าน ป.4 วันที่ 30 พ.ย. 2565

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

6

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ผลที่เกิดจากการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทยภาษาพูดภาษาเขียน

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

8