วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

 

หน้าแรก

ทำกิจกรรมการเรียนรู้

ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

ครูสุภาพร ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก