วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

การแสดงความคิดเห็น เรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทย

สื่อการสอนเรื่อง การแสดงความคิดเห็น เรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทย

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก

สื่อเรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลครูสุภาพร ลุสีดา

(บันทึกของครู)