วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

 

หน้าแรก

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทย

สื่อการสอนเรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทย

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก