วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

65ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ครูสุภาพร ลุสีดา

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

1

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร

นักเรียนชั้น ป.5/2 รับทุนการศึกษา

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

คุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1

21 ต.ค. 65 อยู่เวรรักษาการและร่วมทำกระทงกับคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)

ทำความสะอาดถุงนมที่ดื่มแล้ว

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 9 พ.ย. 65 นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาขออนุเคราะห์ปฏิบัติการทดลองสอน

ได้รับความรู้จากตำรวจตามโครงการแด วันที่ 7 พ.ย. 65

สอบธรรมศึกษาวันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565